Անհատական ուսումնական Պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայքՈւսումնառության ձև — առկա
Ընտրությամբ գործունեություն — Ֆիզիկոս-աստղագետ
Մարզական ակումբ — Բաստկեբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — չկա
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս — չկա
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբեր, թարգմանչական նախագծեր
Տնային աշխատանք —  հրաժարվում եմ հայոց լեզու գրականության, տնային աշխատանքից

Գործնական Քերականություն

1.Կազմի՛ր տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ բայերի դերբայական համակարգերը։

տխրող, ուրախացող, սովորող, հեռաացող։

2․Կազմի´ր տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ բայերի սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը (բացի անցյալ կատարյալից)։

տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ 

3.Փակագծերի բայերը պահանջված ձևով գրի՛ր, հետո տեքստերը համեմատի՛ր:

Ա. Խոտերն ու ծաղիկներն ինչպե՞ս (արտահայտել) զգացմունքները, եթե շարժվել կարողանան: Եթե բուսաբանները փորձ անեն ու իմանան այդ հարցի պատասխանը, օգտակար բույսերի համար ավելի լավ պայմաններ (ստեղծել) և, հավանաբար, (կարողանալ) ավելի արդյունավետ պայքարել մոլախոտերի դեմ:

Բ. Խոտերն ու ծաղիկներն ինչպե՞ս (արտահայտել) զգացմունքները, եթե շարժվել կարողանային: Եթե բուսաբանները փորձ անեին ու իմանային այդ հարցի պատասխանը, օգտակար բույսերի համար ավելի լավ պայմաններ (ստեղծել) և, հավանաբար, (կարողանալ) ավելի արդյունավետ պայքարել մոլախոտերի դեմ: 

4.Փակագծերում տրված բայաձևերից մեկն ընտրի՛ր և գրի՛ր (ո՞ր բառով է պայմանավորված ընտրությունդ):

Գայլն սպասում էր, որ այծյամը (ննջի, ննջեր), որ նրան (բռնի, բռներ) և (ուտի, ուտեր): Այծյամը նրա միտքն իմացել էր ու (չէր քնում, չքնեց) օրեր ու օրեր, մինչև որ գայլն ինքը թմրեց ու նիրհեց: Այն ժամանակ եկավ առյուծն ու կերավ գայլին:

5․ Հոլովի՛ր սեղան, ճանապարհ բառերը։

սեղան, սեղանի, սեղանից, սեղանում, սեղանով։ Ճանապարհ, ճանապարհին, Ճանապարհի, ճանապարում։